Technika: Zornort
Anton Kohutovič, 1 year ago

Analýza a interpretácia

V popise Zornhaw ortu sa v spisoch autori často odvolávajú na Zornhaw, bez toho aby ho bližšie predstavili.  Predpokladá sa, že čitateľ už vie o čo ide. Zo strohých textov však môžeme dedukovať aj bez znalosti Hs. 3227a, že ide o horný sek vedený z pravého ramena, ktorým reagujem (ja ako obranca) na súperov (ako útočník) horný sek. Ako píše Danzig, Zornhaw je priamy silný sedliacky sek, ktorý láme hrotom všetky horné seky. Napríklad v Ringeckovom texte chýba poznámka, že máme sekať zhora bez akéhokoľvek krytia, ktorú považujem pre interpretáciu za podstatnú. Bez nej prvá, naivná, verzia tohoto kusu vždy končí ako dvojtempové zrážanie meča mimo os šermu a následný bod do hrude, či hlavy. Takýto výklad je ešte aj dnes častý, a myslím si, že neoptimálny. Prečo by inak bola táto akcia zaradená medzi 5 majstrovských sekov? (Resp. skrytých sekov, označenie majstrovské získali až v 16. storočí) Domnievam sa, že tak jednoducho si to Lichtenawer nepredstavoval.

Okrem toho niektoré manuskripty si kladú ako podmienku na vykonanie Zornhaw ortu, aby bol súper po úvodnom stretnutí čepelí mäkký, ale v mnohých o tom zmienka nie je.

V našej interpretácii je Zornhaw ort takmer kolmý horný sek vedený vpred s cieľom zasahovať hrotom súpera niekde pozdĺž stredovej osi, do tváre, krku, či hrude. Terč sa nachádza priamo za rukami súpera a počas útoku Zornhawom meč dopadá zhora na súperov horný sek a vytesňuje ho mimo stred, čím je jeho útočný potenciál prelomený a samotný útočník ostáva zasiahnutý. V základnej verzii našej interpretácie sa dostávame do pozície zhruba ako zobrazuje obrázok 1.

Obrázok 1: Paulus Kal (CGM 1507)

Samotný cieľ hrotu, či už to je hlava alebo trup, závisí hlavne od toho, akým spôsobom seká útočník. Ak seká rukami vyššie, Zornhaw ort smeruje do hlavy. Ak má ruky nižšie, bude zasiahnutý do hrude. (Viď rozdielne verzie v interpretačnom videu)

Pri výkone sa snažím striktne dodržiavať to, že Zornhaw nesmeruje do strany a jeho primárny cieľ nie je vykrývať súperov oberhaw. Zornhaw musí celý čas sledovať centrálnu líniu, ktorú ak obsadí, súper len veľmi ťažko získať späť. Našťastie, ak sa mi to nepodarí, a predsa stočím sek mierne do strany, jediné čo stratím je výhoda okamžitého zásahu súpera hrotom, sám ale ohrozený nebudem.

Na získanie prevahy čepelí v strede je nutné aplikovať dostatočnú prácu celého tela. Od chodidiel, panvy, trupu až po ruky. Spolu celé telo vykonáva rotáciu, ale nie v zmysle horizontálnej rotácie ramien. Inak by smeroval Zornhaw mimo stredovú os do strany. Skôr sa snažím o špirálovitú rotáciu, ktorá je ukotvená v zadnej nohe a prenáša svoju silu až do rúk. Mechanika pohybu začína v zadnej nohe, ktorá musí byť v momente zahájenie akcie pevne fixovaná k zemi. Nie je napr. možné ešte do doznievajúceho pohybu vzad, začať prípravu na Zornhaw ort. Od tohto pevného bodu sa vystretím zadnej nohy posúva ťažisko (teda cca. panva) vpred nad predné chodidlo, kde pravý bok predbehne ľavý. (Ilustrujem v spomalenej pasáži videa) V úvode bol vo vedení ľavý bok a počas seku sa vedúcou stane pravá strana. Touto rotáciou prenesiem výrazne vyššiu energiu do seku a zároveň sa tým mierne skrývam za čepeľ, čím sa stáva celá akcia bezpečnejšou.

Súperovu čepeľ zasahujem zhora, mierne do plochy, čím ju zosekávam nadol. V momente dopadu udieram svojím CoP na stred súperovej Stercke, bližšie k stredu ako k priečke. Ruky pri seku neprepínam, skôr sa ich snažím ťahať nadol, do pokrčených lakťov. To však silno závisí od vzdialenosti k súperovi. Čím je súper bližšie tým ich ťahám viac k sebe.

Všimnite si, že sa v textoch nikde nepíše nič o kroku. Zornhaw vykonávam bez kroku a na mieste, so silnou rotáciou a tlačením pravého boku vpred. Krok aplikujem až keď potrebujem zvýšiť dosah pre svoj hrot. A často však nie je vôbec nutný, lebo súper sa nabodne aj sám vlastným pohybom vpred. V prípade, že je súper až príliš blízko, tak súpera môžem zasiahnuť už Zornom priamo do hlavy a k žiadnemu bodu už nepríde, kvôli nedostatku miesta. (Viď. posledná sekvencia na videu)

V prípade ak súper útočí s rukami príliš vysoko a nenachádzam vhodné odkrytie, tak je možné zdvihnúť ruky a prípadne pretočiť až do Ochsa, tým sa však z jednotempovej akcie stáva akcia dvojtempová. Takúto situáciu vidíme napríklad na obrázku 2 a 3 ale v textoch takúto indíciu nachádzame iba na jedinom mieste a to v Ringeckovych prídavkoch k dlhému meču. Zaujímavosťou na obrázku 3 je, že Zornhaw ort robí ľavý šermiar ostrím nadol, ale značne dvíha rukoväť aby sa aj napriek extrémne dlhému meču dostal hrot do pozície kde ohrozuje súpera. Inak by sa mu mohlo stať, že hrot ostane nad hlavou súpera, kde bude už neškodný.

Obrázok 2: Ms. Germ. Quart 2020 (vysokú pozíciu rúk najdete aj v interpretačnom videu v zaverečných sekvenciách)

Obrázok 3: Hans Talhoffer (Cod.icon. 394a)
Najnovšie

Akadémia dlhého meča - DEMO

Momentálne sa stránka nachádza v stave základného konceptu s minimálnou možnou funkcionalitou. Forma bude prechádzať zasadnými zmenami ako budeme postupne odomykať nový obsah. Okrem interpretácie Zedlu budeme pridávať aj články, skúsenosti a postrehy z oblasti taktiky, tréningu, turnajov a rozhodovania.