Technika: Schiller
, 1 month ago

Rozpory z traktátmi

Táto nová interpretácia obsahuje aj rozpory s niektorými textami. Napríklad Drážďanský Ringeck spomína útok schillerom na schwechu, teda pomerne blízko k hrotu. V tom vidím pri danom výklade problém. Pri našej novej interpretáci čepeľ udiera viac v strede ako do súperovej schwechy. Ak by som chcel udrieť do schwechy, tak by som musel pozmeniť trajektóriu seku viac do strany a nedokázal by som ostať čepeľou v strede. Takýto postup sa mi nepozdával, lebo je extrémne krátky a zvyšuje šancu pre durchwechseln súpera. Hoci schiller by mal lámať aj durchwechesln, ale skrátením dosahu sa to docieliť nedá. Taktiež takýto výkon podporuje viac dvojtempový výkon schilleru, ku ktorému sa aj dnes mnohí klonia, mne je však cudzí.

Inú drobnú nezrovnalosť by sme mohli vidieť v tom, že pri útoku schillerom na langort autori uvádzajú „haw starck mit dem schilär mit der kurczen schneid an sein swert”, čiže explicitne spomínajú použitie sily. V našej verzii sila nie je až tak dôležitá. Práve naopak, pri správnom mechanickom výkone sa vôbec nespolieham na silu vloženú do seku. Mierne iná situácia by bola ak by sa súper stihol brániť a napríklad by dvíhal z langortu ruky nahor do absetzu ochsom. Vtedy už naozaj treba udeliť schilleru istú prieraznosť a práve tu triafam schillerom súperovu schwechu a hrotom prepadám na spodný cieľ, takmer ako pri mutieren.

Takúto situáciu, kde schiller prelamuje silou ochs, alebo podobnú skrátenu pozíciu môže zachytávať nasledujúci obrázok z Ms. Germ. Quart 2020. Popis pred tymto obrázkom síce hovorí o lámani dlhého hrotu, ale ak predpokladáme, že šermiar v dlhom hrote očakával útok na čepeľ, a preto zvdíha ruky, čo sa ale v následnom okamihu ukazuje ako chyba, lebo súper mu schillerom prelamaju pozíciu/absezten a zasahuje hrotom.

Schiller

Čo mysleli autori presne vetami „betryegniß des gesichtz” a „schil mit dem gesichtt zu dem ortt vnd thun als du ym dar zu haulben wollest” (teda o klamaní súpera tvárou) nie je z textov explicitne jasné. Ak ide o to evokovať v súperovi priamy sek na čepeľ, aby som ho vyzval k durchwescheln, tak poznám ďaleko viac bezpečné spôsoby. Možno ho však provokovať do protiútoku s absetzen do ochsa,  kde je schiller vlastne kontrariposta. 

Na záver ešte spomeniem, že keď sme kedysi so schillerom začínali, tak som sa neustále snažil hľadať v schillerovi známy Meyerov obrázok, kde šermiar dvíha ruky vysoko nad hlavu a ukračuje do strany. Márne sme sa tam túto pozíciu snažili roky dostať, ale viac menej len umelo. Až glasgovský manuskript ma konečne zbavil tejto fixácie a prax viac nasmerovala na priamy schiller cez dlhý hrot s čo najväčším dosahom. Možno niekomu tam naopak sadne práve tento výkon. Zvýšený schiller može pomôcť v prípade, ak súper seká s rukami privysoko.

Joachim Meyer schillhau

Aj napriek menej ako 100% zhode s textami (ale tú nemá žiadna interpretácia) mi táto ponúknutá verzia príde technicky veľmi zaujímavá a dosiaľ neobjavená s doteraz nepublikovanými výhodami. Či ide aj o historickú verziu, to neviem. Istý som si však minimálne v tom, že výkon schillera nebol ani v čase fechtbuchov jednotný a unifikovaný.

Latest

Akadémia dlhého meča - DEMO

Momentálne sa stránka nachádza v stave základného konceptu s minimálnou možnou funkcionalitou. Forma bude prechádzať zasadnými zmenami ako budeme postupne odomykať nový obsah. Okrem interpretácie Zedlu budeme pridávať aj články, skúsenosti a postrehy z oblasti taktiky, tréningu, turnajov a rozhodovania.