čas čítania: 10 min

Zornhau ort

Zornhaw ort je prvá konkrétna technika systému Kunst des Fechtens, a preto aj my s ňou začneme (aj keď neplánujeme postupovať v pôvodnom poradí). Zornort nepúta toľko pozornosti ako iné základné kusy, napr. Zwerch, či Schiller, a možno práve preto je to technika prehliadaná a nie práve ideálne pochopená a interpretovaná.

Das ist der zorn haw mitt sinen stucken

Haůt er dir den von seiner rechten seiten oben ein zů dem kopff, so haw aůch von deiner rechtenn von oben an alle versatzůng mit im zorniglichen einn aůf sein schwert, ist er dann waich am schwert, so scheůs im den ort gericht fůrsich lanckh ein vnd stichh im zů dem gesicht, oder der průst vnd setz im ann

Ak ti súper seká zhora zo svoje pravej strany do hlavy, tak sekni tiež zhora sprava bez akéhokoľvek krytia prudko na jeho meč. Ak je on potom na meči mäkký, tak mu streľ hrot priamo vpred a bodni ho do tváre alebo hrude.

Analýza a interpretácia

V popise Zornhaw ortu sa v spisoch autori často odvolávajú na Zornhaw, bez toho aby ho bližšie predstavili. Predpokladá sa, že čitateľ už vie o čo ide. Zo strohých textov však môžeme dedukovať aj bez znalosti Hs. 3227a, že ide o horný sek vedený z pravého ramena, ktorým reagujem (ja ako obranca) na súperov (ako útočník) horný sek. Ako píše Danzig, Zornhaw je priamy silný sedliacky sek1, ktorý láme hrotom všetky horné seky. Napríklad v Ringeckovom texte chýba poznámka, že máme sekať zhora bez akéhokoľvek krytia, ktorú považujem pre interpretáciu za podstatnú. Bez nej prvá, naivná, verzia tohoto kusu vždy končí ako dvojtempové zrážanie meča mimo os šermu a následný bod do hrude, či hlavy. Takýto výklad je ešte aj dnes častý, a myslím si, že neoptimálny. Prečo by inak bola táto akcia zaradená medzi 5 majstrovských sekov? (Resp. skrytých sekov, označenie majstrovské získali až v 16. storočí) Domnievam sa, že tak jednoducho si to Lichtenawer nepredstavoval.

Okrem toho niektoré manuskripty si kladú ako podmienku na vykonanie Zornhaw ortu, aby bol súper po úvodnom stretnutí čepelí mäkký, ale v mnohých o tom zmienka nie je.

V našej interpretácii je Zornhaw ort takmer kolmý horný sek vedený vpred s cieľom zasahovať hrotom súpera niekde pozdĺž stredovej osi, do tváre, krku, či hrude. Terč sa nachádza priamo za rukami súpera a počas útoku Zornhawom meč dopadá zhora na súperov horný sek a vytesňuje ho mimo stred, čím je jeho útočný potenciál prelomený a samotný útočník ostáva zasiahnutý. V základnej verzii našej interpretácie sa dostávame do pozície zhruba ako zobrazuje obrázok 1.

Obrázok #1: Zornhaw ort, Paulus Kal

Samotný cieľ hrotu, či už to je hlava alebo trup, závisí hlavne od toho, akým spôsobom seká útočník. Ak seká rukami vyššie, Zornhaw ort smeruje do hlavy. Ak má ruky nižšie, bude zasiahnutý do hrude. (Viď rozdielne verzie v interpretačnom videu)

Pri výkone sa snažím striktne dodržiavať to, že Zornhaw nesmeruje do strany a jeho primárny cieľ nie je vykrývať súperov oberhaw. Zornhaw musí celý čas sledovať centrálnu líniu, ktorú ak obsadí, súper len veľmi ťažko získať späť. Našťastie, ak sa mi to nepodarí, a predsa stočím sek mierne do strany, jediné čo stratím je výhoda okamžitého zásahu súpera hrotom, sám ale ohrozený nebudem.

Na získanie prevahy čepelí v strede je nutné aplikovať dostatočnú prácu celého tela. Od chodidiel, panvy, trupu až po ruky. Spolu celé telo vykonáva rotáciu, ale nie v zmysle horizontálnej rotácie ramien. Inak by smeroval Zornhaw mimo stredovú os do strany. Skôr sa snažím o špirálovitú rotáciu, ktorá je ukotvená v zadnej nohe a prenáša svoju silu až do rúk. Mechanika pohybu začína v zadnej nohe, ktorá musí byť v momente zahájenie akcie pevne fixovaná k zemi. Nie je napr. možné ešte do doznievajúceho pohybu vzad, začať prípravu na Zornhaw ort. Od tohto pevného bodu sa vystretím zadnej nohy posúva ťažisko (teda cca. panva) vpred nad predné chodidlo, kde pravý bok predbehne ľavý. (Ilustrujem v spomalenej pasáži videa) V úvode bol vo vedení ľavý bok a počas seku sa vedúcou stane pravá strana. Touto rotáciou prenesiem výrazne vyššiu energiu do seku a zároveň sa tým mierne skrývam za čepeľ, čím sa stáva celá akcia bezpečnejšou.

Súperovu čepeľ zasahujem zhora, mierne do plochy, čím ju zosekávam nadol. V momente dopadu udieram svojím CoP2 na stred súperovej Stercke, bližšie k stredu ako k priečke. Ruky pri seku neprepínam, skôr sa ich snažím ťahať nadol, do pokrčených lakťov. To však silno závisí od vzdialenosti k súperovi. Čím je súper bližšie tým ich ťahám viac k sebe.

Všimnite si, že sa v textoch nikde nepíše nič o kroku. Zornhaw vykonávam bez kroku a na mieste, so silnou rotáciou a tlačením pravého boku vpred. Krok aplikujem až keď potrebujem zvýšiť dosah pre svoj hrot. A často však nie je vôbec nutný, lebo súper sa nabodne aj sám vlastným pohybom vpred. V prípade, že je súper až príliš blízko, tak súpera môžem zasiahnuť už Zornom priamo do hlavy a k žiadnemu bodu už nepríde, kvôli nedostatku miesta. (Viď. posledná sekvencia na videu)

V prípade ak súper útočí s rukami príliš vysoko a nenachádzam vhodné odkrytie, tak je možné zdvihnúť ruky a prípadne pretočiť až do Ochsa, tým sa však z jednotempovej akcie stáva akcia dvojtempová. Takúto situáciu vidíme napríklad na obrázku 2 a 3 ale v textoch takúto indíciu nachádzame iba na jedinom mieste a to v Ringeckovych prídavkoch k dlhému meču3. Zaujímavosťou na obrázku 3 je, že Zornhaw ort robí ľavý šermiar ostrím nadol, ale značne dvíha rukoväť aby sa aj napriek extrémne dlhému meču dostal hrot do pozície kde ohrozuje súpera. Inak by sa mu mohlo stať, že hrot ostane nad hlavou súpera, kde bude už neškodný.

Obrázok #2: Ms. Germ. Quart 2020 (vysokú pozíciu rúk najdete aj v interpretačnom videu v zaverečných sekvenciách)

Obrázok #3: Obrázok 3: Hans Talhoffer (Cod.icon. 394a)

Video interpretácia

Chyby

Časovanie

Pri výkone Zornhaw ortu je mimoriadne dôležité tempovanie. Súčasný štart oboch šermiarov môže zapríčiniť neschopnosť ortujúceho ovládnuť centrum, alebo zamerať cieľ. Výsledkom je prehra vo väzbe a neraz aj zásah ortjúceho. Je preto žiaduce vyrážať s Zornhawom čo najneskôr. To býva problém zväčša iba v tréningu, alebo proti pomalým sekom. Ak sa zameriam na poctivý výkon, a pracujem celým telom s rotáciou, tak by nemal byť problém udrieť až v optimálny čas. Ak začnem Zorn skôr ako získa súperov sek (Vorschlag) svoju hybnosť a jasný cieľ, ľahko ho vyprovokujem a on ešte dokáže zmeniť trajektóriu svojho seku a následne mi už ZH ort bude úplne zbytočný. Často je rozdiel medzi správnym časom na Zorhaw ort a časom, kedy sa už nedokážem zakryť, otázkou milisekúnd. Jeden zo symptómov, predčasného seku je, že súperovi padnem príliš blízko k priečke a tak nedokážem vôbec zmeniť dráhu jeho seku.

Tvrdý vs. mäkký

Ak predpokladáme, že na správny Zornhaw ort sa vyžaduje, aby bol súper po zrazení mečov mäkký, tak narážame na problém, že žiadny s Lichtenawerových glosátorov sa neunúval podrobnejšie rozobrať čo znamená v ich terminológii byť mäkký alebo tvrdý na čepeli.

Pre naše cvičenia predpokladáme, že súper vložil energiu do seku tak, aby pretínal skrz a čepeľ smeruje do svojho cieľa po celú dobu trvania útoku a nestáča, ani nesťahuje svoj sek proti môjmu Zornhawu. Toto býva pri tréningu veľmi častá chyba začiatočníkov, a potom obaja šermiari cvičia inú situáciu, na ktorú sa Zornort už nehodí.

Ak sa pokúšam o Zornort a súper aktívne tlačí do strany proti mojej čepeli (je tvrdý), nedokážem svoj hrot pretlačiť do súpera a prostým vystretím rúk by som mu len odovzdal svoju Schwechu a aj kontrolu nad situáciou. Radšej rovno pokračovať s Oben Abnehmen, alebo inou vhodnejšou technikou.

Chybná mechanika oberhawu

Občas sa stáva, že útočník zasahuje obrancu oberhawom aj keď ten vykonal takmer všetko správne. Aj si počkal na správny moment, aj sekol s rotáciou a podporou tela ale akosi mu súperov útok zasahuje hlavu súčasne s jeho Zornortom. Pri kontrole však často zistíme, že hoci obranca vyhral stred, tak útočník v strede nikdy nebol a preto jeho sek prilieta na obrancu viac zo strany, čím obchádza zornom vyčistený priestor. Obojstranný zásah nie je vôbec žiaduci. Problém nastáva u obrancu nevedomky. Ten tušiac, že Zornort sa seká na čepeľ zámerné stáča Zornhau proti letiacemu seku, čím sa dopúšťa chyby proti časti popisu techniky “bez akéhokoľvek krytia”. Ak súper seká zle naokolo, tak riešenie je seknúť priamo vpred, čím zasahujem jeho ruky namiesto čepele. Bohužiaľ toto trénovať reálne nejde, lebo nikto nechce zmrzačiť svojho kolegu a azda aj preto podvedome stáčame Zornhau proti čepeli. Niekto si môže myslieť, že sek na ruky súpera nezastaví. Ak však silno sekaný Zornhau zastaví sek úderom do čepele tak rovnako seknutý Zornhau zastaví aj akýkoľvek pár rúk.

Chybné alebo neoptimálne interpretácie

https://www.youtube.com/watch?v=mjT4JepA-Vc - Dvojtemopové neoptimálne riešenie ako sme to videli v roku 2009.

https://www.youtube.com/watch?v=d4ClauDNAfg

https://www.youtube.com/watch?v=2r00EMOWYXk

https://www.youtube.com/watch?v=DdLFXsptzhg

https://youtu.be/6ainzFa7mHc?t=20s

https://www.youtube.com/watch?v=Rg3S5SEEnnc

https://www.youtube.com/watch?v=Ha0vpW9DS2s

Metodika tréningu a cvičenia

Počas našej trénerskej praxe sme sa v stretli s mnohými pokusmi o výučbu Zornortu. Bohužiaľ vo väčšine prípadov išlo o veľmi nešťastné postupy, ktoré v základe nerešpektovali náročnosť techniky. Či už vzhľadom na tempovanie, špecifický a razantný pohyb a precízne udržiavanie stredovej osi. Sami sme mali neraz pocit slepej uličky. O Zornort sa treba pokúšať až po zvládnutí komplexných základov šermu v technickej aj taktickej rovine. Je to síce prvá technika Zedlu, rozhodne nie však vhodná ako prvá na výučbu.

Je preto na nás tréneroch aby sme systematickými cvičeniami rozvíjali jednotlivé zručnosti a v logických postupnostiach ich následne spájali k ovládnutiu celej techniky. Táto úloha nikdy nemôže stáť na cvičencovi, pretože ten má spravidla pocit, že techniku už ovláda.

Pri tréningu Zornortu postupujeme, ako aj pri iných technikách, v separátnych fázach. Ak má tréner (skúsenejší z dvojice) pocit, že v danej fáze bol urobený dostatočný pokrok, automaticky pokročí do ďalšej fázy. Pri nasledujúcich cvičeniach majú obaja šermiari meče položené na pravom ramene.

 1. Nácvik rotácie tela bez zbrane. Postavenie začíname v ľavom strehu, kde je ľavé rameno vedie. Rotácia začne tlakom do palca pravej nohy. Zadná noha tlačí tažisko vpred až nad špicu prednej nohy pričom sa vymení vedúca strana. Pravá napreduje a ľavá ostane vzadu. Obe nohy sa vystierajú.
 2. Rotácia a správne vedenie seku s mečom bez súpera. Podobne ako v predchádzajúzom cvičení, len s tým, že impulz okrem pravej nohy udelíme aj do ľavej ruky. Ťaháme meč za hlavicu nadol. Kontrolujeme výslednú pozíciu, kde meč ostáva v langorte s mierne pokrčenými lakťami a uvolnenými ramenami.
 3. Nácvik zoseknutia oberhawu bez bodu na mieste. Cieľ je vyčistiť stredový priestor a ostať zakrytý. Sústredíme sa na správne časovanie. Nácvik plného zornhaw ortu proti ľahkým sekom na mieste. Kroky by len zbytočne rozptylovali a často ani nie su potrebné.
 4. Zornort proti plným sekom na mieste. Pri zrýchľovaní a zvyšovaní sily treba kontrolovať, aby sa zornhaw nezačal stáčať do strany proti čepeli. Občas je preto dobre striedať ľahké a silné seky a pri oboch variantach by mal zornhaw sledovať rovnakú trajektóriu.
 5. Zornort proti sekom pri cúvaní. Tu sa treba hlavne zamerať na to, aby už nedochádzalo k žiadnemu pohybu vzad počas zornhawu.
 6. Zornort proti sekom pri tlačení. Cvičenie kombinujeme s čistým vorschlagom. Tlačím súpera vzad a ak po prekonaní kritickej vzdialenosti on nezaútočí, tak sám vykonám oberhaw na jeho hlavu. Ak sekne okamžite sekmám zornhaw ort.
 7. Nácvik plného zornhaw ortu proti rôznym variantám seku, prípadne bodu v sparingovom pohybe.
 8. Vynikajúcou pomôckou pri nácviku mnohých techník, a teda aj Zornortu, je symbolický terč na hrudi protivníka. Postačí značka o veľkosti pár centimetrov. Šermiar si vie potom pred samotnou technikou vizualizovať cieľ dopadu. Často sa totiž stane, že útočíme bez konkrétneho cieľu, viac-menej na náhodu. Odporúčam mať tento symbolický terč neustále pred očami ešte skôr ako reálne začnem sekať. Táto pomôcka prispieva ku skráteniu času stretu čepelí a dopadu hrotu na súpera.

K zornortovým cvičenia sa ešte plánujeme vrátiť aj v niektorom z ďalších tréningových videí aby ste videli celú postupnosť a ako cvičenia na seba nadväzujú.


 1. Schlecht môže znamenať aj opak Krump podľa Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm ↩︎

 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Center_of_percussion ↩︎

 3. “Wann ainer von dach vff dich schlöcht So schlach den zorn haw mitt der langen schniden alß er dir gewyst ist Jn sinen schlag an sin schwert mitt der langen schnid dines schwerts Vnd wind im din ort an von stund an mitt zů sinem angesicht mitt vermugen daß ist mitt störck. (57r)" ↩︎